PRIVATUMO POLITIKA

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas - UAB „EKOFRISA“, juridinio asmens kodas 135976734, buveinės adresas Plento g. 39, Naraukelio k., Šilavoto sen., LT-59272 Prienų r. sav. (toliau – Bendrovė, mes).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau - duomenų subjektai, Jūs), kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje Interneto svetainėje (www.ekofrisa.lt ), naudojasi svetainės informacija, užsisako prekes elektroninėje parduotuvėje adresu www.ekofrisa.lt, kreipiasi į Bendrovę įsidarbinimo ar kitais tikslais. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie Bendrovės buveinėje besilankančių ar kitais pagrindais bendradarbiaujančių su Bendrove pirkėjų, partnerių ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Bendrovei vykdant savo veiklą.

Ši Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja duomenų subjektus, kokias teises jie turi, bei kur kreiptis dėl teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Bendrovė asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, ir kitus tiesiogiai taikomus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje ar kitais tikslais komunikuodamas su Bendrove, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

I.            Kokios Jūsų teisės

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, susijusias su Jūsų asmens Duomenų tvarkymu, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Su tam tikromis išimtimis Jūs turite šias teises:

·             Teisė susipažinti su Asmens duomenimis. Turite teisę gauti patvirtinimą, ar Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje arba Jūsų Asmens duomenų gavimo metu.

·             Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

·             Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų Asmens duomenis tuo atveju, kai susipažinus su savo Asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

·             Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: https://vdai.lrv.lt/).

·             Teisė reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, pvz. Jūs prašote ištaisyti Jūsų Asmens duomenis (kol tikrinamas Asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni) ir kt.

·             Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

·             Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Jūs galite kreiptis į Bendrovę ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, kai Asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu.

·             Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

II.          Teisių įgyvendinimas

Informacija apie Jūsų Asmens duomenis ir jų tvarkymą teikiama nemokamai ir tik tada, kai mes galėsime Jus identifikuoti, t.y. būti tikri, kad bendraujame būtent su Jumis. Informaciją nustatyta tvarka Jums pateiksime tik tais atvejais, kai Jūs patvirtinsite savo tapatybę šiais atvejais:

·             kai savo prašymą pateikiate asmeniškai, prašysime pateikti Jūsų tapatybę patvirtinantį dokumentą,

·             kai prašymas pateikiamas paštu, kartu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija,

·             kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Gavę Jūsų prašymą, mes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos pateiksime atsakymą. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir jų skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

Tačiau, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi dėl savo pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

III.       Kur galite kreiptis

Jeigu turite klausimų arba Jums kyla neaiškumų dėl to, kaip Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, kviečiame susisiekti su mumis:

Telefonu: +370 319 41411

El. paštu: info@ekofrisa.lt

Raštu adresu: Plento g. 39, Naraukelio k., Šilavoto sen., LT-59272 Prienų r. sav.

IV.        Sąvokos

Duomenų valdytoja - Jūsų Asmens duomenų valdytoja yra Bendrovė, kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios paslaugomis Jūs (arba juridinis asmuo, kurio kontaktiniu asmeniu arba darbuotoju esate laikomas) ketinate naudotis.

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Tvarkymas - bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, apdorojimą, užklausų teikimą, perdavimą, sunaikinimą ir kt.

V.          Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis

Bendrovė renka ir tvarko Asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais pagrindais:

·             sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir Asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais

·             sutarties su Jumis vykdymo tikslais

·             mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; vykdydami vaizdo stebėjimą Bendrovės buveinėje ir jos teritorijoje ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą ir pan.)

·             tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Bendrovė siekia, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

VI.        Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl

Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų prekių ar su jomis susijusių paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) perka prekes, lankosi ar rašo mums atsiliepimą Interneto svetainėje ar ketina tapti mūsų darbuotoju ar kitokiais pagrindais bendradarbiauja su Bendrove.

Asmens duomenų tvarkymas Interneto svetainėje

Jums lankantis ir naršant mūsų Interneto svetainėje Bendrovė tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos ir pan.

Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai, kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame galiniame įrenginyje, kuriuo naudojatės jungiantis prie mūsų Interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės ar rašote mums el. laiškus. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą, kad svetainės veikimas būtų patogus ir efektyvus. Daugiau informacijos apie mūsų Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje žemiau.

Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą

Siekdami užtikrinti Bendrovės, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo buveinės patalpose ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą be garso įrašymo.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą esate informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš Jums patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka darbo kabinetai bei patalpos, kuriose asmuo tikisi absoliutaus privatumo, pavyzdžiui, poilsio ar tualeto kambariai, darbo kabinetai. Vaizdo stebėjimo metu surinkti Asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje teisinis pagrindas yra sutikimas. Kai kandidatuonačio asmens duomenys tvarkomi atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu, sutikimą tvarkyti kandidato į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė laiko gautu, kai kandidatas į darbuotojus, atsiliepdamas į paskelbtą atranką į laisvą (-as) darbo vietą (-as), pateikia Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV ar kitus dokumentus). Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė gauna iš paties kandidatuojančio ir jo duomenų niekam neteikia.

Paprastai susisiekiame tik su atitinkančiais paskelbtos atrankos reikalavimus kandidatais.

Kandidatų į potencialius darbuotojus duomenų bazė Bendrovėje nekaupiama.

Pirmo pokalbio dėl darbo metu kandidatuojančiam asmeniui bus pateikta informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamam tikslui pasiekti.

Potencialių darbuotojų atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslais tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:

vardas, pavardė, duomenys apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį; informacija apie įgytą išsilavinimą bei kvalifikacijos kėlimą, informacinių technologijų ir vairavimo įgūdžius bei kitas kompetencijas; kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose.

Paskelbus apie vykdomas atrankas, gauti kandidatuojančių asmenų gyvenimo aprašymai (CV) ir juose pateikiami Asmens duomenys saugomi iki atrankos pabaigos, o pasibaigus atrankos procesui ir pasirašius darbo sutartį su atsirinktu kandidatu, kitų kandidatų Asmens duomenys sunaikinami ne vėliau kaip po 6 mėn. pasibaigus atrankai.

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis pirkdami iš Jūsų ar teikdami Jums paslaugas ar prekes, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų išankstinius užsakymus mūsų prekėms, vykdydami mūsų parduodamų prekių pristatymą iki Jūsų pageidautos vietos, pirkdami iš Jūsų žaliavas, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas.

Paprastai tokių Asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (ar) paslaugų pirkimo, pardavimo ar kitokios sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles, tokias, kaip buhalterinės apskaitos vykdymas, pranešimų ir ataskaitų teikimas valdžios institucijoms, pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus, teismų procesinių sprendimų vykdymas ir pan.

Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai Asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

VII.     Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų Asmens duomenis?

Bendrovė renka Jūsų Asmens duomenis:

·             kuriuos pateikiate Jūs (t.y. tiesiogiai iš duomenų subjekto), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų Bendrove, pavyzdžiui, kai perkate prekes, registruojatės elektroninėje parduotuvėje arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.;

·             kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų paslaugomis, Interneto svetaine ar elektronine parduotuve (pvz. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS) ar elektroniniu paštu, lankotės mūsų Interneto svetainėje ar elektroninėje parduotuvėje ir pan.);

·             kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių, valstybės institucijų ar viešai prieinamų registrų ir kt.

·             Bendrovė gali gauti Jūsų Asmens duomenis ir kai mes pasirašome įvairias sutartis (pvz., sutartis su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti Jūsų, kaip juridinio asmens darbuotojo, kontaktiniai duomenys komunikacijai arba juridinio asmens atstovų duomenys).

Asmuo neprivalo pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pirkimas, pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

VIII.   Kiek laiko tvarkome ir saugome Jūsų duomenis

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina pagal duomenų tvarkymo tikslus. Bendrovė užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad Asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Privatumo politikoje arba atitinkamos Asmens duomenų kategorijos privatumo pranešimuose ar politikose. Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, Jūsų Asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtinais atvejais, kai:

·             esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

·             Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui, ar apginti Bendrovės teises ir interesus, jeigu to prireiktų, teisminiuose procesuose;

·             jeigu esame gavę skundų, susijusių su duomenų subjektu;

·             rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

·             esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Duomenis, kuriuos tvarkome sutarties pagrindu, sunaikinsime po 10 (dešimt) metų nuo pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo dienos.

Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu arba iki sutikimo atšaukimo. Jei Jūs atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą, kaip įrodymą, 1 (vienerius) metus pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui.

IX.        Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti Bendrovės veiklą. Mes galime pateikti Jūsų Asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti.

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

·             Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Bendrove sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Tokiais asmenimis gali būti: vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros ir priežiūros paslaugas teikiančios įmonės, kurjerių ir siuntų tarnybos, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, Bendrovės Interneto svetainės ir/ar elektroninės parduotuvės veikimą užtikrinančios ir pan. paslaugas teikiančios įmonės;

            Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

·             Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

·             Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

·             Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis Bendrovę įpareigoja galiojantys teisės aktai.

X.          Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų Asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Bendrovės Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo metu gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., Jums jungiantis prie Bendrovės Facebook paskyros, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė).

Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į socialinių tinklų plėtinius (pvz., mūsų socialinio tinklo Facebook profilį). Trečiųjų šalių paslaugoms, pateikiamoms mūsų Interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių privatumo apsaugos nuostatomis. Papildomos informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje.

XI.        Duomenų saugumas

Bendrovė skiria didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įgyvendintos saugumo priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų, IT infrastruktūros parinkimas, personalo, informacijos, viešųjų tinklų duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigų prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimas, taip pat Bendrovės pastatų, patalpų, kompiuterinių ir kitų techninių įrenginių apsauga.

Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė ar internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų jiems apsaugoti.

XII.      Privatumo politikos pakeitimas

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo paslaugas atitinkamai keisime ir šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos.

Jei atliksime esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, mes apie tai informuosime paskelbdami atnaujintą pranešimą mūsų Interneto svetainėje. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Paskutinis atnaujinimas 2023 m. gruodžio 11 d.

UAB „EKOFRISA“ slapukų politika

Kas yra slapukai

Mūsų Interneto svetainė, kaip ir daugelis kitų, naudoja slapukus, kad būtų užtikrintas tinkamas bei efektyvus svetainės veikimas ir svetainės lankytojai galėtų naudotis vartotojams pritaikytu patogiu naršymu.

Slapukas - tai nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama ir Interneto svetainės įrašoma į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną, planšetę), kai Jūs naršote Interneto svetainėje. Slapukai naudojami siekiant užtikrinti, kad Interneto svetainė veiktų bei siekiant pagerinti Jūsų naudojimosi Interneto svetaine patirtį.

Šiame puslapyje pateikiame, kokią informaciją slapukai renka, kaip mes ją naudojame ir kodėl kartais turime išsaugoti šiuos slapukus. Be to, pasidalinsime informacija apie tai, kaip galite neleisti išsaugoti slapukų, pakeisdami atitinkamus savo naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju naudojimasis Interneto svetaine gali būti apsunkintas.

Kaip mes naudojame slapukus

Slapukai leidžia Interneto svetainei teikti prie lankytojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis). Mes naudojame slapukus dėl įvairių žemiau išvardintų priežasčių:

·             užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti

·             išsaugoti Jūsų nustatymus, pasirinktus per apsilankymą ir tarp jų

·             nustatyti, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose

·             užtikrinti svetainės saugumą

Deja, daugeliu atveju nėra šioje srityje priimtų galimybių išjungti slapukus visiškai neišjungiant jų funkcijų ir savybių, kurias jos suteikia Interneto svetainei. Jeigu nesate tikri, ar jie Jums reikalingi ar ne, tuo atveju, jei jie naudojami suteikti Jums paslaugą, kuria naudojatės, rekomenduojame palikti visus slapukus įjungtus.

Kaip galite valdyti slapukus

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus savo įrenginyje. Galite neleisti naudoti slapukų pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant.

Kaip pašalinti slapuką? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet turėtumėte žinoti, kad išjungus slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad Interneto svetainė veiktų kaip dera.

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų Interneto svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus savo naršyklėje, tai gali paveikti ir kitas Jūsų lankomas svetaines.

Informacijos apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę adresu www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Jame pateikiama išsami, nepriklausoma informacija apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje.

Slapukai, kuriuos naudojame

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol yra pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas, ir pan.

Duomenys apie mūsų Interneto svetainėje naudojamus slapukus

Trečiosios šalys ir trečiųjų šalių slapukai (angliškai – „third party cookies“)

Be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų Asmens duomenų, laisva valia suteiktų mums, neperduodame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Jūsų duomenis mes perduosime tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti mūsų svetainę. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Toliau pateikiama informacija, su kokiais slapukais galite susidurti naudodamiesi mūsų svetaine.

Facebook įrankiai

Lankantis mūsų svetainėje pasinaudojant Facebook profiliu, Jūsų naršyklė ir (ar) mobilusis įrenginys užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriu, kuris Jums įdiegia slapukus ir įskiepius. Facebook savo ruožtu renka informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje: kokie pranešimai patraukia Jūsų dėmesį, kokias skiltis Jūs žiūrite dažniausiai, ko ieškote ir t.t.

Mes neturime jokios įtakos dėl renkamų duomenų apimties, ir informuojame Jus atsižvelgdami į savo žinių lygį. Detalią informaciją apie Facebook vykdomą duomenų tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir apimtį, susijusią su Jūsų pateiktais duomenimis, galite rasti apsilankę čia: http://www.facebook.com/policy.php.

Facebook slapukai

Apsilankant mūsų svetainėje Jūsų įrenginyje yra automatiškai įdiegiami Facebook slapukai. Slapukai padeda teikti, apsaugoti ir tobulinti Facebook produktus, pavyzdžiui, Jums asmeniškai pritaikyti turinį, įvertinti Jums siūlomas reklamas bei suteikti saugesnę naršymo patirtį.

Net jeigu nesate registruotas ar prisijungęs Facebook vartotojas, apsilankymo metu Jums vis tiek yra įdiegiamas slapukas, kuris atlieka identifikavimo funkciją ir galioja dvejus metus, nebent būtų ištrintas. Norėdami sužinoti kaip ištrinti slapukus, apsilankykite čia: https://www.wikihow.com/Delete-Tracking-Cookies.

Kaip jų atsisakyti?

Norėdami daugiau sužinoti apie Facebook diegiamus slapukus ir jų funkcionalumą, o taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir atšaukti, apsilankykite čia: https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms Interneto svetainėje, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikomomis privatumo apsaugos nuostatomis, pavyzdžiui Facebook https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per svetainėje pateiktas nuorodas, pvz. Facebook profilį.

Ši Slapukų politika gali būti bet kada atnaujinama. Apie tokius atnaujinimus informuosime svetainės lankytojus pateikdami naują Slapukų politikos versiją. Jeigu bet kuri Slapukų politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Slapukų politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Slapukų politika paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. gruodžio 11 d.