UAB „EKOFRISA”

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1.  Pardavėjas – UAB „Ekofrisa”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 135976734, buveinės registracijos adresas Plento g.39, Naraukelio k., Šilavoto sen., LT - 059272 Prienų raj., Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT359767314, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2.  Pirkėjas – asmuo, perkantis prekes Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais.

Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį e.Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.3.  e.Parduotuvė – elektroninė Pardavėjo parduotuvė, pasiekiama adresu https://ekofrisa.lt/

1.4.  Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal elektroninės Parduotuvės taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.5.  Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu e. Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.     BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.  Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes e.Parduotuvėje.

2.2.  Pirkėjas prekes e.Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes e.Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų e.Parduotuvėje.

2.3.  Prekybos veikla e.Parduotuvėje gali būti vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Užsakytos prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.4.  Prekių kainos, nurodytos e. Parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e. Parduotuvėje.

3.     PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1.  E.Parduotuvėje prekes gali pirkti tiek užsiregistravęs Pirkėjas, tiek kaip svečias be registracijos duomenų, tačiau pateikiant savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo prekės turi būti Pirkėjui pristatytos.

3.2.  Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Pardavėjo Privatumo politika. Suformuodamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Pardavėjo Privatumo politika, esančia adresu https://ekofrisa.lt/lt/content/22-privatumo-ir-slapuku-politika ir e. Parduotuvės taisyklėmis.

3.3.  Registracija atliekama užpildant Pirkėjo paskyros formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą. Pirkėjui užsiregistravus e.Parduotuvės sistemoje, yra suformuojama Pirkėjo paskyra, kurioje Pirkėjas mato visą savo užsakymų istoriją.

3.4.  Jei Pirkėjas perka prekes naudodamasis svečio teisėmis, t. y. nesiregistruodamas, savo užsakymų istorijos nematys, konkretaus užsakymo duomenis gali matyti e. Parduotuvės skiltyje „Svečio paskyra" nurodant užsakymo ID ir el. pašto adresą. Pirkėjo, pirkusio svečio teisėmis asmens duomenys iš e. Parduotuvės platformos panaikinamos po 30 kalendorinių dienų.

3.5.  Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą e. Parduotuvėje užpildydamas elektroninę užsakymo formą.

3.6.  Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai (i) Pirkėjas, e.Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų, (ii) nurodo prekių pristatymo adresą, (iii) pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaito ir paspaudžia mygtuką „Aš sutinku su Elektroninės parduotuvės taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, (iv) paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.7.  Apie Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją išsiųsdamas „Užsakymo patvirtinimo“ pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

3.8.  Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

3.9.  Sutartis, pasirašyta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra e.Parduotuvės platformoje.

3.10. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.

3.11. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.12. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti e.Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėjus užsakymą, daugiau prekių į tą patį užsakymą pridėti nebegalima.

3.13. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis.

4.     PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę:

4.1.  pirkti e.Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

4.2.  pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.Parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių;

4.3.  pirkėjas - vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos e. Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Bendrovei raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.  e.Parduotuvės platformoje susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis, suformuotais prekių krepšeliais, gautomis nuolaidomis, prekių užsakymo istorija ir prekių grąžinimu, jei tokie buvo, bei pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis pagal Duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

4.5.  jei e.Parduotuvės platformoje Pirkėjas pirko prekes nesiregistruodamas, t. y. svečio teisėmis, Pirkėjo užsakymų istorija ir kiti duomenys bus išsaugomi e. Parduotuvės platformoje 30 kalendorinių dienų po užsakymo įvykdymo ir vėliau automatiškai ištrinami;

4.6.  į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas vartotojo teises.

Pirkėjas įsipareigoja:

4.7.  naudodamasis e.Parduotuvės paslaugomis sutikti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis;

4.8.  atsakyti už visus veiksmus, atliktus naudojantis e.Parduotuve;

4.9.  sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;

4.10. pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

4.11. priimant prekes jas apžiūrėti ir patikrinti. Taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, prekės ar užsakymo komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui, jei tokie būtų;

4.12. priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas;

4.13. e. Parduotuvės Pirkėjo paskyros duomenų formoje pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis;

4.14. pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims, nedelsiant juos atnaujinti e. Parduotuvės platformoje esančioje Pirkėjo paskyroje;

4.15. neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo prie e.Parduotuvės duomenų;

4.16. praradus savo prisijungimo prie e.Parduotuvės duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją tel. Nr. : +370 608 11444 (darbo dienomis nuo 8 iki 16:30 val.) ir / arba el. paštu prekyba@ekofrisa.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e.Parduotuvės administratoriui pakeisti ar panaikinti Pirkėjo prisijungimo duomenis;

4.17. nenaudoti e. Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam e. Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti e.Parduotuve;

4.18. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.     PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas turi teisę:

5.1.  be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e. Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją (ištrinti asmens duomenis) ir naudojimąsi e.Parduotuve, jei Pardavėjas turi pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla, bando pakenkti e.Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su šiame punkte minimais atvejais susijusius Pirkėjo nuostolius;

5.2.  laikinai arba iš viso nutraukti e. Parduotuvės veiklą, keisti e.Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti e.Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

5.3.  pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su e.Parduotuve susijusias instrukcijas apie pakeitimus paskelbdamas e.Parduotuvėje.

Pardavėjas įsipareigoja:

5.4.  susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžins per 72 valandas, jeigu Pirkėjas yra padaręs išankstinį apmokėjimą;

5.5.  gerbti kiekvieno Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir / ar Pirkėjo  Privatumo politikoje nustatytus atvejus. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. Parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija bei Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo ir prekių pristatymo procese sugeneruoti asmens duomenys) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima (i) apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus; (ii) išrašyti finansinius dokumentus; (iii) išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; (iv) įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6.     PREKIŲ APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

6.1.  Prekių kainos e. Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Pristatymo kainos neįskaičiuotos.

6.2.  Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis e.Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

6.3.  Prekes iš e.Parduotuvės įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą, prekių užsakymo e.Parduotuvėje suformavimo ir pateikimo metu.

6.4.  Apmokėjimui už prekes Pirkėjas gali pasinaudoti e. Parduotuvėje nurodytais būdais.

6.5.  Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo paslaugos kaina. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma e. Parduotuvėje.

6.6.  Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

6.7.  Jei Pirkėjas atlieka užsakymą nesiregistruodamas, t. y. kaip svečias užsakymo informacija jam pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu, o popierinė sąskaita (prekių pirkimo dokumentai) – kartu su prekėmis prekių siuntoje.

6.8.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu  per 3-7 darbo dienas.

6.9.  Prekių pristatymas yra mokamas.

6.10. Pristatymo paslaugos kaina priklauso nuo perkamų prekių svorio. E. Parduotuvės platforma automatiškai sugeneruos prekių pristatymo paslaugos mokestį Pirkėjui suformavus užsakymą e. Parduotuvėje. Prekių pristatymo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje kaina yra tokia, kokia yra nurodyta e. Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo suformavimo momentu.

6.11. Prekes Pirkėjo nurodytu adresu pristato Pardavėjo pasirinkta kurjerių tarnyba (per 1-3 darbo dienas).

6.12. Pirkėjui pasirašius Prekių siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

6.13. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti prekių siuntos būklę. Pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti prekių siuntos važtaraštyje, surašyti laisvos formos prekių siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti Pardavėjui šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

6.14. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.15. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.).

6.16. Prekių pristatymo paslauga apima prekių užnešimą į butą arba gyvenamojo namo pirmą aukštą.

6.17. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį ir asortimentą. Nustačius neatitikimus, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie prekės ar užsakymo komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

6.18. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekių kiekis ir asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

6.19. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes, iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

6.20. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir / ar nepristatymu.

6.21. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.22. Jei Pirkėjas nepageidauja naudotis prekių pristatymo paslauga, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai iš Pardavėjo buveinės, kurios adresas nurodytas šiose Taisyklėse. Tokiu atveju Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją telefonu +370 608 11444 (darbo dienomis nuo 8 iki 16:30 val.) arba el. paštu prekyba@ekofrisa.lt ir suderinti prekių atsiėmimo laiką.

7.     NUOLAIDOS IR AKCIJOS

7.1.  Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas e.Parduotuvėje bei keisti prekių pristatymo sąlygas.

7.2.  Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė tam tikrą nuolaidą, o Pirkėjas pasinaudojo numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

7.3.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

8.     PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1.  Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d.

8.2.  Pirkėjas Pirkimo – pardavimo sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu šiose Taisyklėse, arba kitomis priemonėmis, ir kartu elektroniniu paštu prekyba@ekofrisa.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą - faktūrą), pristatydamas šį dokumentą į Pardavėjo buveinę arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.

8.3.  Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos. Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius) arba paštu.

8.4.  Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir grąžinti pirkėjui pinigus. Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui. Pardavėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.5.  Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

8.6.  Prieš grąžinant prekę, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais.

8.7. Klientui nurodžius netikslius siuntos pristatymo duomenis ar kontaktus, nesudarius sąlygų kurjeriui pristatyti siuntą, neatsiėmus siuntos per nurodytą laiką - kurjeris siuntą grąžina atgal pardavėjui. Visos su prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka pirkėjui. Gavęs grąžintą siuntą pardavėjas grąžina pirkėjui pinigus per anksčiau nurodytą terminą. Iš grąžinamos sumos atminusuojama siuntos grąžinimo išlaidas padengianti suma.

 

9.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.  Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo e. Parduotuvėje ir interneto svetainėje www.ekofrisa.lt  įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

9.2.  Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėjus informuodamas e.Parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. Parduotuvės platformoje, jei nėra nurodyta kitaip. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi e. Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

9.3.  Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Taisyklių daliniais papildymais ar pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e.Parduotuvės paslaugomis.

9.4.  Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e.Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

9.5.  Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių Taisyklių sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6.  Šioms Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7.  Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e.Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti e. Parduotuvės veiklą ir / ar bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

9.8.  Šios Taisyklės atnaujintos 2024 m. birželio 4 d.